UNDP Business Call to Action Platformu | Pınar Enstitüsü Sütümüzün Geleceği

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Business Call to Action (BCtA) Platformu İşbirliği Kapsamında Gerçekleştirilen Çalışmalar

Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde projesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Business Call to Action platformu tarafından Impact Champions (Etki Şampiyonları) programına dahil edilen uluslararası alandaki 25 projeden biri olma başarısını göstermiştir. Proje kapsamında gerçekleştirilen Sosyal Etki Analizi çalışmasının Türkiye’de bir ilk olması, cinsiyet farklılıkları gözetilerek uygulanması, soru formlarının geniş bir perspektifi içermesi, araştırmada niteliksel ve niceliksel metotların birlikte kullanılması, anketlerin etnografik gözlemlerle desteklenmesi, köyün ileri gelenleri ve muhtarlar dahil farklı grupları da araştırmaya dahil etmesi ve araştırma sonuçlarının Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile ilişkilendirilmesi, projenin Impact Champions programına dahil edilmesindeki en önemli etkenler olmuştur. 

Proje aynı zamanda UNDP tarafından gerçekleştirilen Management Practices to Bring Inclusive Business to Scale (Kapsayıcı İşletmelerin Ölçeklendirilmesi İçin Yönetim Uygulamaları)” isimli araştırma raporunda vaka analizi olarak yer almıştır. Yönetişim, Operasyon Yönetimi, Performans, Yetenek Yönetimi, Dönüştürücü Teknoloji, Kadının Güçlendirilmesi Konusunda Artan Farkındalık, Demografik Değişim ve Otomasyon gibi konu başlıklarının yer aldığı rapor, çokuluslu firmaların açlık, iklim değişikliği, cinsiyet ayrımcılığı gibi global anlamda sosyal ve çevresel sorunlara yönelik uygulamalarına ve iş modellerine yer vermektedir. Bu kapsamda proje, küresel anlamda sektöre örnek olabilecek kapsayıcı bir iş modeli olarak raporda yer almış ve uluslararası bir yayına konu olarak ülkemiz adına da önemli bir başarıya imza atmıştır.

Bahsi geçen rapor aynı zamanda The Inclusive Business Management Practices Tool (Kapsayıcı İş Yönetimi Uygulamaları Aracı)” olarak https://ibpractices.businesscalltoaction.org/ adresinde online platforma aktarılarak, uluslararası düzeyde diğer firmaların da kendi uygulamaları için bu platformu kullanmaları amaçlanmıştır. Bu platform aracılığıyla raporda kendine yer bulan projenin vaka analizi, diğer firmaları da teşvik etme amacıyla çevrimiçi platformda erişilebilir hale gelmiş ve erişim kolaylığı ile birlikte yayılım imkanı artmıştır. https://ibpractices.businesscalltoaction.org/case-studies/pinar 

2019 yılı Temmuz ayı itibariyle üyelik taahhüdünün yenilenmesi ile birlikte proje kapsamındaki hedefler güncellenmiş ve Business Call to Action platformunun web sitesinde projeyi anlatan bir yazı ile duyurulmuştur. 

https://www.businesscalltoaction.org/news/scaling-p%C4%B1nar-dairy-expands-its-farmer-training-model-turkey-increase-sdg-impact 

Tüm bunlarla birlikte Pınar Süt’ün, Türkiye’de süt çiftçiliğine olan katkılarının yanı sıra proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların etki yönetimi çerçevesinde ele alındığı blog yazısı, dünyanın en seçkin yayın kuruluşlarından biri olan The Guardian’da yayınlanarak, uluslararası alanda örnek gösterilen projeler arasında kendine yer bulmuştur. 

https://www.theguardian.com/business-call-to-action-partnerzone/2019/oct/09/how-impact-management-is-helping-turkish-farmers-stay-competitive-in-todays-market 

BCtA platformu tarafından etki ölçümlemesi alanındaki projelerin vaka çalışmalarının online bir araç yardımıyla oluşturulması amacıyla geliştirilen Impact Lab kapsamında, Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde projesinin vaka çalışması, UNDP İstanbul International Center for Private Sector in Development (IICPSD) ekibi ile ortaklaşa yürütülmüştür. Öncelikle projenin hedef kitlesi ve bu hedef kitlenin problemleri ele alınmış, ardından problemlere yönelik gerçekleştirilen faaliyetler ve faaliyetlerin çıktıları, Sosyal Etki Analizi sonuçları ışığında değerlendirilmiştir. Bahsi geçen tanımlamaların tamamlanmasının ardından sistem tarafından “Etki Değer Zinciri” şablonu oluşturulmuştur. Hali hazırda küresel çapta firmaların projelerinin yer aldığı sistemde, Türkiye’den yayınlanan ilk ve tek vaka çalışması olma özelliği taşımaktadır.