Sosyal Fayda | Pınar Enstitüsü Sütümüzün Geleceği

“Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde” projesi kapsamında 2017 yılı itibariyle UNDP Business Call to Action (BCtA) platformuna üye olunmuş ve proje sonuçları, Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (Yoksulluğa Son, Açlığa Son, Nitelikli Eğitim, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, Sorumlu Üretim ve Tüketim) ile ilişkilendirilmiştir.

Sosyal Etki Araştırması sonuçlarına göre;

“Yoksulluğa Son” hedefi kapsamında projede hedeflenen ana paydaşlar, temel gelir kaynağı süt hayvancılığına dayanan küçük ve orta ölçekli süt üreticileridir. Eğitimler, koşulların iyileştirilmesini ve çiftçilerin daha kaliteli süt üretmelerini sağlayarak süt üreticileri için daha yüksek kar marjlarına yol açmayı amaçlamaktadır.

“Açlığa Son” hedefinde belirlenen 2.3 numaralı alt hedef “küçük ölçekli gıda üreticilerinin verimlilik ve gelirlerinin iki katına çıkarılması” şeklinde ifade edilmiştir. Projenin hedef kitlesi olan küçük ve orta ölçekli süt üreticilerinin genel geçim kaynaklarının süt hayvancılığı olduğu görülmektedir. Proje kapsamında aktarılan iyi uygulamalar, üreticinin yanlış uygulamalarından kaynaklı gelir kaybını azaltmayı ve bununla birlikte sütün kalitesini ve miktarını artırmayı amaçlamaktadır. Üreticilerin uygulamalarda eski alışkanlıklarını bırakarak doğru uygulamaları hayata geçirmeye başladığı gözlemlenmiştir.

“Nitelikli Eğitim” hedefi kapsamında proje, insana yakışır işlerde çalışma ve girişimciliğe yönelik teknik ve mesleki becerileri de kapsayan ilgili becerilere sahip gençlerin ve yetişkinlerin sayısının artırılmasını, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı eğitim olanaklarının yaratılmasını ve geliştirilmesini ve herkes için kapsayıcı ve etkili öğrenme ortamlarının oluşturulmasını hedeflemektedir. Eğitim, kaliteli süt üretimi için gerekli nitelikler konusunda üreticileri bilgilendirmekte ve yöntemler hakkında farkındalık yaratmaktadır. Böylece finansal başarı için gerekli niteliklere sahip insan sayısının artırılması hedeflenmektedir. Katılımcılar eğitimden faydalandığını ve eğitim içeriği ile süt hayvancılığı ve süt üretiminde duyulan ihtiyaçların örtüştüğünü ifade etmektedir.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” hedefine yönelik olarak, eğitim alan hedef grubun hayvancılık uygulamalarında toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümü mevcut olduğundan projeye, kadın süt üreticilerine yönelik ayrı bir eğitim programı ilave edilmiştir. Proje öngörüsünde de yer alan kadın ve erkek uygulamalarının farklılaşmasına istinaden sosyal etki izleme çalışması da kadın ve erkek üreticiler için özel olarak yapılandırılmıştır. Bulgulara göre kadın üreticilerin eğitimleri daha çok içselleştirdiği ve uygulamaya dönüştürdüğü görülmüştür.

İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme” hedefi doğrultusunda proje, sürdürülebilir kalkınma alt hedeflerinden ekonomik verimlilik için çeşitlendirme, yenilik getirme ve iyileştirme çalışmalarını desteklemektedir. Süt üreticiliğinde iyileştirme alanlarının başında, önemli bir meme sağlığı problemi olan ve önemli ölçüde verimlilik kayıplarına neden olan mastitis ile mücadele gelmektedir. Eğitim katılımcılarının önemli bir kısmı mastitis sorunu yaşayanlardan oluşmakta olup, bu bakımdan eğitimlerin doğru hedef kitleye ulaştığı görülmektedir. Proje kısa vadede, besleme ve hijyen eksikliği kaynaklı hasta hayvan sayısını, orta vadede ise mastitisli hayvan sayısını düşürmeyi hedeflemektedir.

Sorumlu Tüketim ve Üretim” hedefi kapsamında eğitim faaliyetlerinin amacı, nitelikli üretici sayısını artırmak ve gelecek nesillerde de sorumlu süt üretiminin sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

Tüm sonuçların tek bir çatı altında toplandığı projenin nihai amacı; “Süt ve süt ürünlerinin insan sağlığı üzerindeki faydalarının maksimize edilmesi” şeklinde belirlenmiş olup, bu doğrultuda çalışmalara devam edilmektedir.

Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde projesi eğitimleri yolu ile temas edilen kadın ve erkek üreticilerde algı, tutum ve davranışlarındaki değişimleri anlama ve süt üretim pratiklerindeki farklılaşmaları ortaya çıkarma amacıyla gerçekleştirilen “Sosyal Etki Araştırması” sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz.